onsdag 10. november 2010

Dialog - prinsipper for god dialog

Dialog - prinsipper for god dialog

(Jeg har skrevet en tekst om dialogens prinsippper som jeg skal gjennomgå på et personalmøte i morgen, og jeg er fornøyd med den, så derfor legger jeg den ut her så andre kan ha nytte av det. Dialog er utrolig viktig og noe vi alle kan bli bedre på i alle fall jeg. Jeg er for eksempel ikke så flink til å lytte - taler rett og slett for mye. Når jeg ikke lytter mister jeg mye viktig. Blant annet muligheten til å lære av andre og få innsikt i deres kunnskap.)

Dialog er en samtaleform som er svært viktig for alle mennesker. Vi snakker gjerne om god og dårlig dialog og det er mye å hente for alle mennesker på å bedre sin evne til dialog med andre.

Alle former for samtale mellom mennesker, som ikke enten er en monolog (strengt tatt ingen samtale) eller debatt, som er en form for samtale der flere personer forsøker å fremføre en monolog mens de stadig blir forsøkt avbrutt, er en dialog.

Noen dialoger er uformelle, mellom venner, familie og så videre andre er formelle som i et styremøte eller lignende.

Prinsippene for en god dialog er at den føres mellom likeverdige parter og i trygge omgivelser.

DIALOGENS IDEALER

Lytte
 • Forstå hva den andre mener/sier uten å legge noe til eller trekke noe fra.
 • Reflekter over hvordan du selv reagerer på det som blir sagt.
 • dette er det han sier....
 • Så det er slik jeg reagerer på det han sier...

Åpne for innsikt
 • Dialogens mål er å gi deg og de andre nye innsikt på en eller annen måte,
Målbevisshet - samarbeid
 • Alle gode dialoger krever samarbeid om målet enten det er å finne ut hva man skal spise til middag, eller å løse et strategisk problem eller det er å finne frem til gode redaksjonelle saker og vinklinger, skaffe seg oversikt over dagens arbeidsoppgaver eller lignende.
 • Noen ganger kan det vært nødvendig å klaregjøre målet for en dialog eksplisitt.
 • Noen ganger er det nyttig å ta et steg tilbak og snakke om selve dialogen og samarbeidet. Fungerer dette bra i forhold til hva som er målet med dialogen?
Relevans og kreativitet
 • Det er et mål at bidragene skal være relevante i forhold til målet med dialogen. Hvis målet er å underholde hverandre kan en vits være på sin plass, hvis målet er å bli kjent med hverandre er personlig spørsmål relevant og så videre.
 • Relevant er også alt som bringer dialogen videre mot målet.
 • Det er også relevant å bringe inn nye ting.
 • Innslag av kreativitet er også ønskelig selv om slike ved første øyekast kan se irrelevante ut.
Samspill
 • Det er nyttig å se på dialog som et samspill ala en dans eller ballspill der alle skal bidra ut fra de posisjonene de har og så videre og der alle har ansvar for seg selv, de andre og helheten.
Spørsmål og undring
 • Uten ekte spørsmål som bunner i nysgjerrighet og undring fra spørsmålsstilleren er det vansklig å få til god dialog.
 • Even til å stille relevant spørsmål er uhyre viktig og noe alle burde trene på, særlig journalister og selgere selvfølgelig.
Kritikk - å være våken og observant
 • Kritikk  brukes her i den formen som dreier seg om å vurdere en ting altså ikke i negative tilbakemeldinger.
 • Det er viktig at alle i dialogen vurderer hva som skjer og er kritiske i den forstand at de er våkne og observante når det gjelder hva som blir sagt, om argumentene er logiske og gyldig og så videre og dessuten vurdere hva som skjer i gruppen. Deltar alle? Eller er det noen som dominerer helt? Kanskje noe viktig forblir usagt. Er det vanskelig å komme med motargumenter?
Sosial årvåkenhet
 • Dialog er ikke bare orde og tanker
 • Dialog er også følelser og relasjoner
 • Prøv å vurdere hvordan andre har det - hva føler han nå?
Vær oppriktig
 • Ekte dialog kan ikke finne sted uten ærlighet
 • Uten oppriktighet mister ordene rett og slett sin betydning
Høflighet, takt og respekt
 • Imidlertid må oppriktighet alltid ledsages av høflighet og respekt ellers vil dialogen raskt forsvinne.
 • Å være taktfull - betyr at man er forsiktig og føler seg frem i stedet for å plumpe ut med alt.
 • Takt dreier seg om å forsøke å hindre at andre taper ansikt.
 • Husk det finnes mer enn en måte å se tingene på.
 • Huske at måten du ser en ting på er din oppfatning, ikke nødvendigvis sannheten.
Positivitet
 • Se etter det gode, det interessante og det nyttige i det andre sier.
 • Hva gjør du hvis samtalepartneren blir sint?
 • Tolk det folk sier “i beste mening” dersom det finnes flere tolkninger.
Vennskap
 • Forsøk å møte dem du snakker med med samme vennskapelige holdning som du møter dine venner.
Tro og ydmykhet
 • God dialog er umulig dersom en ser på seg selv som bedre og mer opplyst enn den en snakker med.
 • Ydmykhet dreier seg i dialogsammenheng om vissheten om at det kan hende at det er jeg som tar feil.
 • Tro er nødvending  - Du må tro på at den du møter både kan og vil føre en dialog. Du å tro at dialogen kan bli vellykket.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar