søndag 13. mai 2012

Tilsynsutvalg og allmøter

Jeg har fått meg en konkret politisk "kampsak":

Å snarest iverksette åpne allmøter for brukerne av hjemmetjenester med pårørende i alle Oslos bydeler.
Jeg er med i Tilsynsutvalget for hjemmetjenester i Frogner Bydel - vararepresentant riktig nok, men tilsynsutvalgene er svært viktige og jeg tar jobben alvorlig. Samfunnet skal kjennes på omsorgen det har for de aller svakeste. Vi skal lytte etter de aller svakeste stemmene og kanskje er ensomme eldre mennesker som bor i sine egne hjem, men er avhengige av hjemmesykepleie noen av de mest usynlige menneskene i Norge. Det er disse vi i Tilsynsutvalget for hjemmebaserte tjenester skal ivareta interessene til.

Problemet er bare at vi sjelden treffer dem. Det er taushetsbelagt hvem som mottar tjenestene, så vi har ingen vi kan ringe til og spørre om de ønsker et besøk hjemme. Sykehjem og institusjoner i bydelene har også Tilsynsutvalg, det er heller ingen lett oppgave å føre tilsyn med dem, imidlertid har medlemmene i disse Tilsynsuvalgene steder å gå til når de skal utføre tilsyn. Der kan og skal medlemmene komme både på anmeldte og unanmeldte besøk, og de får anledning til å snakke med beborene ansikt til ansikt. På sykehjem og institusjoner av andre slag henger det også oppslag om Tilsynsutvalgenes funksjon og medlemmer med kontaktinformasjon.

For at vi i Tilynsynsutvalget for hjemmetjenester skal kunne snakke med mottagerne av tjenestene må disse eller deres pårørende kontakte oss selv.
Vi får svært få henvendelser. Jeg tror ikke at årsaken til dette er at hjemmetjenestene er helt perfekte, snarere at mottagerne ikke er kjent med at Tilsynsutvalget gjerne tar imot henvendelser og gjerne kommer på hjemmebesøk. Jeg har personlige erfaringer med helsetjenester som på langt nære fungerer. Det er også min oppfatning at nesten alle jeg treffer har erfaringer med dårlige, og til dels håreisende, dårlige helsetjenester. Dersom vi får kontakt med dem tjenestene skal ivareta vil vi kunne få mye nyttig informasjon om områder som trenger forbedring og vi kan hjelpe den enkelte.

Vi har som oppgave å føre tilsyn med at tjenestene som leveres fungerer i praksis. 

Dette er nemlig jobben vår:
Tilsynsutvalget skal føre kontroll med hvordan hjemmesykepleie, praktisk bistand, ergoterapi og avlastningstiltak faktisk fungerer i Bydel Frogner. Tilsynet gjelder uavhengig av om bruker har valgt offentlig og eller privat leverandør av tjenester, men tilsynet favner kun de tjenester søknadskontoret har fattet vedtak for.

Tilsynsutvalget skal rapportere avvik dersom tjenesten ikke er i samsvar med fastsatte krav. Det er opp til hver enkelt bruker, eventuelt i samråd med pårørende/hjelpeverge å ta kontakt med tilsynsutvalg. Bruker avgjør om kommunikasjon skal foregå i form av hjemmebesøk eller gjennom skriftlig/muntlig kommunikasjon. Tilsynsutvalget har taushetsplikt. Du kan lese instruks for kommunale tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester under for mer informasjon.

Tilsynsutvalgspersonene kan kontaktes dersom du er i tvil om følgende:
 • Utføres tjenesten i henhold til vedtaket som er fattet om tjenesten du mottar?
 • Utføres tjenesten på en tilfredsstillende måte?
 • Utføres tjenesten i henhold til gjeldende lover og regelverk?
 • Utføres tjeneste slik at du er sikret i forhold til overgrep av både voldelig og økonomisk art?
1000 mottagere

I Frogner Bydel bor det 55.000 mennesker, hadde bydelen vært en by, så hadde den vært Norges 10. største. I overkant av 1000 syke mennesker i bydelen mottar en eller annen form for hjemmebaserte tjenester. Budsjettet er på 120 millioner.

Tilsynet skal ivaretas av tre personer pluss tre vararepresentanter som på hobbybasis, riktignok mot et lite vederlag, skal kontrollere at tjenestene leveres tilfredsstillende og i henhold til lover og regler.

Jeg kaller det hobbybasis siden de fleste av oss i tillegg gjerne har andre politiske verv, som plass i Bydelsutvalget og lignende. Selv er jeg kampanjeleder for Høyre i bydel Frogner, sitter i styret i bydelsforeningen og er varemedlem i BU og bydelskomitéen for Helse, ungdom, sosial og kultur. Jeg går også månedlig på representantskapsmøter i Oslo Høyre og deltar i programarbeidet i Oslo Høyre. Alt dette er en hobby. Det er klart at ved siden av en normalarbeidsuke på 50-60 timer, to barn og et par foreldre, en og annen venn, litt trening og sterk interesse for Oslos kulturliv blir det ikke så veldig mye tid igjen til å drive tilsyn med hjemmetjenestene,

Jeg er selvsagt ikke alene om å ha det slik. Folkevalgte og politisk engasjerte mennesker har ofte mange jern i ilden.

Allmøter er tingen

Oppgaven er stor og på grunn av manglende tilgang til brukerne nesten umulig. Jeg har stor tro på at faste allmøter der mottagere og pårørende blir invitert per post til å komme på møter der alle instanser er til stede og kan svare på spørsmål vil være av stor verdi.

Tilsynsutvalgets medlemmer kan fortelle om muligheten til å ta kontakt og muligheten for hjemmebesøk og samtidig dele ut en informasjonsbrosjyre.

Kontakt gjerne til Tilsynsutvalget for hjemmetjenester i Frogner Bydel

 Tilsynsutvalget for hjemmebaserte tjenester 2012
Navn Telefon Posisjon E-post
Karin Espeland Tlf. 913 78 690 Leder karin.esp@bluezone.no
Mette Kongshem tlf. 468 66 364  Medlem mette.kongshem@kongshem.com
Ole Jacob Kjendlie (A), tlf. 911 47 646 Medlem oj.kjendlie@gmail.com
Lene Sundfær Haug tlf. 916 97 833 Varamedlem lene@aktivioslo.no
Elenor W Holter (H), tlf. 900 73 918  Varamedlem elewh@online.no
Rudolph Brynn (A), tlf. 474 65 767 Varamedlem rbr@standard.no

1 kommentar:

 1. Å sitte i et Tilsynsutvalg er som nevnt en bioppgave for mange med politiske intresser og ambisjoner ved siden av fulltidsjobb. Det er ingen garanti for at alle tilsynsutvalgene gjøre en god jobb. Noen ganger er det årsaker til at Tilsyn ikke blir utført. Så her får jeg enda en grunn til å rose Paulus sykehjem.

  I protokoll fra møte i Helse og sosialkomitéen i Grünerløkka Bydel står følgende:

  SAK 23/12 MANGLENDE TILSYN FRA TILSYNSUTVALGET GRÜNERLØKKA
  BYDEL.
  Saksnr.:201200395

  Saksopplysninger:
  Sykehjemsetaten melder på vegne av Attendo Paulus sykehjem at de ikke har mottatt besøk fra
  tilsynsutvalget høstterminen 2011. Komiteleder orienterte om at Venstres gruppeleder var blitt
  gjort oppmerksom på saken. Videre orienterte administrajonen at det nylig var foretatt tilsyn av
  tilsynsutvalget på Paulus sykehjem.

  Vedtak:
  Komiteen finner det positivt at sykehjemmet etterlyser tilsyn. Saken tas til etterretning.

  Paulus Sykehjem etterlyste altså selv tilsyn!

  SvarSlett